Aviso Legal

Este é o sitio web que a Deputación Provincial de Lugo pon a disposición dos cidadáns e cidadás de Lugo e de tódolos usuarios e usuarias da rede Internet. O seu obxectivo e fornecer servizo e información, proxectar e dar a coñecer a cidade e a provincia de Lugo.

 1. Aviso Legal

  O presente aviso e información legal regula o uso do sitio de Internet www.deputacionlugo.org (en adiante 'o sitioweb') que a Deputación Provincial de Lugo pon a disposición dos usuarios de Internet.

  A Deputación Provincial de Lugo, con CIF P-2700000-I, ten o seu domicilio na rúa San Marcos, número 8, 27001 Lugo

 2. Obxecto

  A traverso do sitio web, a Deputación facilita aos usuarios o acceso e utilización de diversos servizos e contidos editados pola propia Deputación ou por teceiros.

 3. Condicións de uso e aceptación

  O acceso e uso do presente sitio web atribúe a condición de usuario, e implica a plena aceptación das presentes condicións de uso, así como aquelas particulares que se estabezan para determinados servizos que podan server de complemento. O usuario comprométese a empregar o sitio web e os servizos de conformidade coa lei, có presente aviso e coas condicións particulares que se establezan para determinados servizos, coa moral e coas boas costumes xeralmente aceptadas e a orde pública.

  As páxinas do sitio web poden ser visitadas libremente polos usuarios, agás aquelas que se atopan en áreas fechadas ou que esixen a inscrición nun rexistro de usuarios rexistrados.

  Toda a información que facilite o usuario debe ser veraz. A estes efectos, o usuario garantiza a autenticidade de todos aqueles datos que comunique como consecuencia do uso de determinados servizos. O usuario absteráse de empregar calquera do servizos con fins ou consecuencias ilícitos, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros que de calquera xeito podan prexudicar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal funcionamento dos servizos, equipos, documentos ou archivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático da Deputación Provincial de Lugo, de outros usuarios ou de calquera usuario de Internet.

 4. Propiedade intelectual

  A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, archivos multimedia, son propiedade da Deputación de Lugo ou de terceiros e se atopan protexidos polas leis españolas e internacionais sobre Propiedade Industrial e Intelectual. Polo feto do acceso que o usuario realiza ao sitio web non poden entederse cedidos ao mesmo ningún dos dereitos de explotación que existan, ou podanb existir sobre ditos usos, máis aló do estrictamento necesario para o correcto uso do sitio web.

 5. Política de privacidade

  Os usos e normas que a Deputación Provincial de Lugo segue, en cumprimento da Lei Orgánica 15/99 de 13 de decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento son os que se expoñen no apartado de Política de Privacidad do presente sitio web.

 6. Notificacións

  Tódalas notificacións realizadas por un usuario ou terceiro á Deputación Provincial de Lugo se considerarán eficaces sempre que se dirixan á Deputación dalgún dos seguintes xeitos:

  • Envío por correo postal á Deputación Provincial de Lugo, Rúa San Marcos, 8, 27001 Lugo.

  • Envío a través do formulario de contacto (Sección Contacto) neste mesmo sitio web.

 7. Duración e suspensión dos servizos

  A Deputación Provincial de Lugo resérvase a facultade de suspender os servizos cando o estime convinte, e en particular a aqueles usuarios que infrinxan o establecido no presente Aviso Legal.

 8. Lexislación aplicable

  O presente Aviso Legal e tódalas relacións que se establezan entre a Deputación Provincial de Lugo, se rexerán polo establecido na lexislación galega e española.